Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Birzman Benelux B.V.

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Birzman: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Birzman Benelux B.V., gevestigd te Beekbergen;
Koper: iedere (rechts)persoon die met Birzman een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, waaronder tevens wordt begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtsopvolger(s).
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art. 2 Algemeen
Tenzij Birzman en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten, leveranties en werkzaamheden van Birzman van toepassing.

Art. 3 Aanbiedingen
Elke door of vanwege Birzman uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door of vanwege Birzman onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Birzman zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de te leveren zaken, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en zaken volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Art. 4 Overeenkomst
Birzman is eerst aan een offerte of opdracht gebonden nadat Birzman een orderbevestiging, per e-mail of op andere wijze, aan Koper heeft heeft doen toekomen.
Partijen erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een originele handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van elektronische communicatievormen.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Birzman binden Birzman niet dan nadat en voor zover zij door haar directeur schriftelijk zijn bevestigd.
Koper is niet gerechtigd een met Birzman langs elektronische weg gesloten overeenkomst te ontbinden indien Birzman de ontvangst van de aanvaarding door Koper niet elektronisch heeft bevestigd. Een langs elektronische weg door Koper gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van Birzman geldt niet als verworpen, indien Birzman de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd.
In catalogussen, websites, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts tussen Birzman en Koper bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Art. 5 Prijs
De door Birzman opgegeven of overeengekomen prijzen luiden inclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop en levering van toepassing zijnde overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein dan wel de opslagplaats van Birzman. Birzman is gerechtigd de prijs te verhogen met afleveringskosten.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Birzman gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en is Koper deze verhoogde prijs verschuldigd, welke hij op eerste verzoek van Birzman zal voldoen. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% van de totale factuurwaarde bedraagt. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door Koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien Koper consument is en de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden ongeacht het percentage van de prijsverhoging.

Art. 6 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper Birzman derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag van ontvangst door Birzman, van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door Birzman bij derden bestelde zaken. Indien buiten schuld van Birzman vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst door Birzman bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd, al dan niet na verlenging van de levertijd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Birzman verschuldigd zijn.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De door Birzman geleverde zaken blijven het eigendom van Birzman totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Birzman gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Birzman verrichte of te verrichten diensten.
eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een) koopovereenkomst(en).
Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Birzman te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.
Door Birzman afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van/op Koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Koper bevinden, behoudt Birzman zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde, die Birzman uit welken hoofde dan ook tegen Koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Birzman geleverde zaken welke door Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Birzman haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Birzman gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
Nadat Birzman zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Koper heeft weggehaald zal Koper worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van weghaling geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan Koper in rekening gebrachte bedrag. Birzman kan op het te crediteren bedrag in mindering brengen een bedrag terzake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld beschadiging of veroudering en voor door Birzman gemaakte kosten.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Birzman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Art. 8. Betaling
De koopprijs van de door Koper bij Birzman bestelde zaken dient bij vooruitbetaling te worden voldaan ten kantore van Birzman of op een door Birzman aangegeven bankrekening.
Indien partijen zijn overeengekomen dat Koper de koopprijs niet bij vooruitbetaling zal voldoen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Koper is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen en/of de door hem te betalen bedragen op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij uit welken hoofde dan ook van Birzman te vorderen heeft, althans meent te hebben.
Iedere betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door Koper verschuldigde rente en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, te beginnen bij de oudste openstaande vordering. Door het enkele verloop van voornoemde termijn waarbinnen betaling had dienen te geschieden is Koper in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere sommatie, aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling wordt Koper vertragingsrente van 1% per maand (waarbij een niet voltooide maand geldt als een maand) verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Birzman daadwerkelijk maakt voor de incasso van haar vordering wordt Koper eveneens verschuldigd, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag.
Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag, (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele stelling of surseance van betaling van Koper en/of opschorting ingevolge artikel 12 van deze algemene voorwaarden zijn de vorderingen van Birzman onmiddellijk en ineens opeisbaar.

Art. 9. Garantie
Birzman garandeert gedurende vierentwintig (24) maanden vanaf de levering de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van de door Birzman geleverde zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Birzman op eerste verzoek van Koper worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Birzman, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Birzman. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in dit artikel omschreven, zoals transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage, is Koper aan Birzman verschuldigd. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijke het gevolg zijn van:
de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;
normale slijtage;
montage of reparatie door derden, waaronder begrepen Koper;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
materialen en/of zaken die door Koper aan Birzman ter bewerking zijn verstrekt;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies op uitdrukkelijke instructie van Koper toegepast;
door Birzman van derden betrokken materialen en/of zaken voor zover de derde geen garantie aan Birzman heeft verstrekt.
Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Birzman gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Birzman met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe genaamd ook – gehouden. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.
Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, in schriftelijke vorm of per e-mail te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Birzman terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval van alle rechten terzake aanhangig te worden gemaakt.
Terzake van door Birzman uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten geeft Birzman, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
Vermeend niet nakomen door Birzman van haar garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Birzman gesloten overeenkomst. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.

Art. 10. Aansprakelijkheid
Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.
De aansprakelijkheid van Birzman, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is overigens beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Birzman beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
Birzman is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
Koper vrijwaart Birzman tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Birzman aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten voor zover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Koper niet voor rekening en risico van Birzman komt.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Birzman of haar leidinggevende ondergeschikten of indien sprake is van een consumentenkoop.

Art. 11. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Birzman onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede in ieder geval, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en/of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Birzman afhankelijk is, overheidsmaatregelen zoals import- of exportbeperkingen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Birzman of diens leveranciers.

Art. 12. Opschorting en ontbinding
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Birzman gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien gegronde vrees bestaat dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Birzman te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, of in geval van overlijden of onder curatele stelling van Koper of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op Koper is Birzman gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Koper, onverminderd de overigens aan Birzman toekomende rechten, aan Birzman verschuldigd de kosten van de ter uitvoering van de overeenkomst door Birzman gereserveerde, bij derden bestelde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is Koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de desbetreffende zaken af te nemen, bij gebreke waarvan Birzman bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan dan wel te verkopen. Indien in geval van opschorting opslag noodzakelijk is, is Koper de daaraan verbonden kosten aan Birzman verschuldigd.

Art. 13. Koop op afstand
Het bepaalde in dit artikel geldt alleen indien Koper consument is en sprake is van koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a BW.
Het bepaalde in artikel 7:46f lid 1 BW wordt uitgesloten. Birzman is derhalve eerst in verzuim nadat zij door Koper in gebreke is gesteld.
Koper kan binnen 14 werkdagen na ontvangst van de door Birzman geleverde zaken de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan Birzman, die Birzman binnen genoemde termijn van 14 werkdagen moet hebben ontvangen. Koper kan slechts aanspraak maken op het ontbindingsrecht indien de geleverde zaken deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd en in ongebruikte staat en in de originele verpakking aan Birzman worden geretourneerd, inclusief de originele verzenddocumenten en overige meegezonden documentatie. De kosten van retournering komen voor rekening van Koper.
Koper heeft geen aanspraak op het ontbindingsrecht in lid 3 van dit artikel indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op:
zaken en diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Birzman geen invloed heeft;
zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;
zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
zaken die snel kunnen bederven of verouderen;
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien Koper de verzegeling heeft verbroken;
kranten en tijdschriften.

Art. 14. Geschillen
Elk geschil tussen Koper en Birzman zal, in geval de rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Birzman blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Indien Koper Consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat Birzman zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Art. 15. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Birzman is het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Zutphen op 30 november 2009 onder nummer 38/2009.

De algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden in PDF formaat.